fbpx

Accounting II

TAS 33 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแบบมีการประกาศแตกหุ้น หรือจ่ายหุ้นปันผล
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแบบมีการออกสิทธิ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (โบนัสแฝง)
กำไรต่อหุ้นปรับลด(Dilute EPS)
กำไรต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากมี สิทธิ์เลือก หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (warrant)
กำไรต่อหุ้นปรับเพิ่มและตัวเลขบ่งชี้
กำไรต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากมีหุ้นกู้แปลงสภาพ และตัวเลขบ่งชี้
กำไรต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากมีหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพ
ลำดับขั้นของการคิดกำไรต่อหุ้นปรับลด เมื่อกิจการมีตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหลายชนิด
หุ้นที่ต้องออกให้ตามเงื่อนไข
ผลกระทบอื่นที่คล้ายคลึงกันของหุ้นบุริมสิทธิ์ ที่ต้องนำไปหัก กำไรที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ตัวตั้ง)

Available 1  unit 3h 6m

บัญชีต้นทุน

การจำแนกต้นทุน
Cost flow              
การจัดทำงบต้นทุนการผลิต
ระบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ Products Costing
วิธีการคิดค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานสำหรับระบบต้นทุนปกติ
ระบบบัญชีต้นทุนงาน (Job-costing System)
Process Costing : ระบบต้นทุนช่วง
การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตตามฐานกิจกรรม ( Activity Base Costing)
การปันส่วนต้นทุนแผนกบริการ
ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ Joint products and by – products
ตัวอย่างการปันส่วนต้นทุนร่วม
การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุน (Standard Cost and Variance Analysis)

Available 2  unit 5h 35m

TAS 7 งบกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
การแยกประเภทกิจกรรม
สิ่งที่สามารถแสดงเป็นยอดสุทธิได้
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
Introduction to Investment in Associates (เงินลงทุนในบริษัทร่วม)
ตัวอย่างข้อสอบ : กรณีมีบริษัทร่วม (แต่ไม่มีบริษัทย่อย)
ตัวอย่างข้อสอบ : กรณีมีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
ตัวอย่างข้อสอบ : กรณีมีการเข้าซื้อ บ.ย่อยระหว่างปี มีบริษัทร่วม มีผลขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยน และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ

Available 1.5  unit 4h 55m

TAS21 + TFRIC22 + TAS29 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศและการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

การกำหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานอย่างถูกต้อง
การจัดทำงบการเงินเดี่ยวที่มีสกุลเงินต่างประเทศ
TFRIC 22 กำหนดวิธีปฏิบัติเมื่อกิจการมีการจ่ายเงินล่วงหน้าหรือรับชำระค่าสินค้ามาล่วงหน้าด้วยเงินตราต่างประเทศ
ตัวอย่างกรณีที่กิจการใช้สกุลเงินในการบันทึกบัญชีแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน
การใช้สกุลเงินนำเสนองบการเงินต่างไปจากสกุลที่ใช้ในการดำเนินงาน
การแปลงค่างบการเงินเมื่อหน่วยงานต่างประเทศมี Functional currency เป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
การแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
เมื่อใดจึงจะล้างผลต่างการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศออกจาก OCI ได้
เมื่อมีการเปลี่ยนสกุลการดำเนินงาน 
การแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานที่ functional currency มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงไปสู่สกุลในการรายงานอื่น
วิธีการแปลงค่างบการเงินภายใต้สภาวะเงินเฟ้อนรุนแรง

Available 1  unit 3h 23m

TFRS15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

การพิจารณารับรู้รายได้ 5 ขั้นตอน
1. ระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า
2. ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา
3. กำหนดราคาของรายการ
4. ปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา
5. รับรู้รายได้เมื่อกิจการปฏิบัตตามภาระเสร็จสิ้น

Available 3  unit 11h 54m

TFRS 16 สัญญาเช่า (ฝั่งผู้ให้เช่า)

การพิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวมีสัญญาเช่าเป็นองค์ประกอบหรือไม่
สอนการเปิดตาราง present value แบบต่างๆ
การบัญชีสำหรับการเช่าเงินทุน(Finance Lease)กรณีผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย
การบัญชีสำหรับการเช่าเงินทุน(Finance Lease)กรณีผู้ให้เช่ามิได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย
การวัดมูลค่าลูกหนี้ในภายหลังและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับประกัน
การเปิดเผยข้อมูล สำหรับ Finance Lease ในงบของผู้ให้เช่า
การบันทึกต้นทุนทางตรงเริ่มแรก
การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าดำเนินงาน
การเปิดเผยข้อมูลสำหรับสัญญาเช่าดำเนินงาน
การจัดประเภทสัญญาเช่าช่วง
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า

Available 1.5  unit 4h 30m

TFRS 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุนโดยมีเงื่อนไขทางผลงาน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์โดยมีเงื่อนไขทางการตลาด
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซึ่งมีการปรับปรุงราคาใช้สิทธิ์ในภายหลัง
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยเงินสด
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์โดยมีทางเลือกที่จะชำระด้วยเงินสด
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์โดยเพิ่มทางเลือกที่จะชำระด้วยเงินสดในภายหลัง

Available 1  unit 2h 15m

TAS 10 เหตุการณ์ภายหลังรอบเวลารายงาน

การกำหนดช่วงเวลาเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุง
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง

Available 0.5  unit 53m

TAS 08 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

ตัวอย่างการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง (Retroactively restatement)
นิยามของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน
สรุปวิธีการปฏิบัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชี และการพบข้อผิดพลาด
ข้อสังเกตเพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การปฏิบัติเมื่อกิจการไม่สามารถปรับปรุงย้อนหลังได้
ตัวอย่างข้อสอบเก่า

Available 1  unit 3h 00m

TAS 20 เงินอุดหนุนรัฐบาล

เงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้
เงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
การจ่ายคืนความช่วยเหลือรัฐบาล

Available 0.5  unit 1h 12m

TFRS 05 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก

เมื่อใดจึงจะมีการจัดประเภทของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ จำหน่าย) เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายการแสดงมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
หากกิจการเพิ่งได้รับสินทรัพย์มา แต่มิได้มีแผนที่จะใช้เอง ตั้งใจจะขายออกในภายหลังอยู่แล้ว
การปฏิบัติเมื่อกิจการจัดประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
การด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
การปฏิบัติเมื่อการขายนานกว่า 1 ปี
การปฏิบัติเมื่อมีการเปลี่ยนแผนการขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จะทิ้ง
การดำเนินงานที่ยกเลิก
การเปิดเผยข้อมูล

Available 1  unit 3h 4m

TAS41 เกษตรกรรม

หลักการแยกระหว่างหว่างเพื่อการให้ผลผลิต และ สินทรัพย์ชีวภาพ
การวัดมูลค่าและการรับรู้รายการ

Available 0.5  unit 57m

TAS24 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การระบุบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

Available 0.5  unit 1h 14m

TFRS 8 ส่วนงานดำเนินงาน

เกณฑ์ในการเลือกส่วนงานที่รายงาน
ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำเสนอ
ตัวอย่างการจัดทำหมายเหตุประกอบงบเรื่องส่วนงานที่รายงาน

Available 0.5  unit 1h 38m

TFRS 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม

นิยามและขอบเขตเรื่องมูลค่ายุติธรรม
ตัวอย่างเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
การจัดลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

Available 1  unit 2h 06m

TAS 1 การนำเสนองบการเงิน

รายการขั้นต่ำที่ต้องมีในงบต่างๆ
การจัดประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน/ไม่หมุนเวียน
ประเภทของรายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น(OCI)
การประเมินการดำเนินงานต่อเนื่อง

Available 0.5  unit 1h 13m

TAS 32 การนำเสนอเครื่องมือทางการเงิน

แยกประเภทรายการหนี้สินและตราสารทุนออกจากกัน
เครื่องมือทางการเงินแบบผสม
หุ้นทุนซื้อคืน

Available 0.5  unit 1h 26m

ตะลุยโจทย์

ปรนัย 38 ข้อ

Available 1  unit 3h 30m

การเรียงลำดับบทเรียนที่แนะนำ
 1. บัญชีต้นทุน
 2. การเปลี่ยนนโยบายการบัญชีและข้อผิดพลาด
 3. มูลค่ายุติธรรม
 4. ส่วนงานดำเนินงาน
 5. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
 6. สัญญาเช่า (ฝั่งผู้ให้เช่า)
 7. แปลงค่าเงินตราต่างประเทศ + การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
 8. เหตุการณ์ภายหลังรอบเวลารายงาน
 9. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
 11. กำไรต่อหุ้น
 12. งบกระแสเงินสด
 13. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
 14. เกษตรกรรม
 15. เงินอุดหนุนรัฐบาล
 16. การนำเสนอเครื่องมือทางการเงิน
 17. การนำเสนองบการเงิน
 18. ตะลุยโจทย์