fbpx

Accounting I

TAS 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

การวัดมูลค่าเริ่มแรก
การซื้อสินทรัพย์รวม lump-sum
การซื้อ PPE โดยการผ่อนชำระ
การซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรู้ว่าต้องมีสัญญารื้อถอนในอนาคต
การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ด้วยสินทรัพย์
การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ด้วยหุ้นสามัญของกิจการ
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ
การปฏิบัติ เมื่อเลือกใช้วิธีตีราคาใหม่
หลังจากปีที่มีการตีราคากิจการต้องทำอย่างไรบ้าง
การกลับรายการผลขาดทุนจากการตีราคาใหม่
การปฏิบัติ เมื่อเลือกใช้วิธีราคาทุน
การเปลี่ยนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา
รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลัง
การเปลี่ยนแทน
การขายและการตัดรายการ PPE

Available 1.5  units 4h 25m

TAS 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์

เมื่อใดจึงจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
Cash generating unit
การด้อยค่าของค่าความนิยม
กรณีที่ 1 การด้อยค่าของค่าความนิยมระดับองค์กรแบบที่ค่าความนิยมด้อยค่าไม่หมด (กิจการบันทึกค่าคามนิยมแบบ partial Goodwill)
กรณีที่ 2 การด้อยค่าของค่าความนิยมระดับองค์กรแบบที่ค่าความนิยมด้อยค่าหมด
กรณีที่ 3 การด้อยค่าของค่าความนิยมที่ถูกปันส่วนให้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
สิ่งที่ต้องระวังในการคิดมูลค่าจากการใช้ value inuse
การกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า
การทดสอบการด้อยค่ามีสินทรัพย์องค์กร

Available 1  unit 2h 50m

TAS 38 + TAS 40 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน + อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(*หมายเหตุ ผู้เรียนควรเรียนบทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มาก่อน)

ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (การรับรู้รายการเริ่มแรก)
รายจ่ายด้านการวิจัย และพัฒนา
รายจ่ายจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในกิจการ
การรับรู้รายการ
การตัดจำหน่าย
การจัดประเภทสินทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและการบันทึกบัญชี
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์อื่น
การโอนเปลี่ยนประเภทอสังหาริมทรัพย์
การขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

Available 1  unit 2h 35m

TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน

ส่วนที่ 1 : การจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

 • การทดสอบว่ากระแสเงินสดรับเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นเท่านั้น(SPPI test)
 • ลักษณะโมเดลธุรกิจแต่ละแบบ (Business Model)
 • การบันทึกบัญชีสินทรัพย์และหนี้สินตามวิธี FVTPL,FVOCI และ amortized cost พร้อมตัวอย่างประกอบ
 • เปรียบเทียบการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในตราสารทุน (สินทรัพย์) ระหว่างการบันทึกด้วยวิธี FVOCI และ FVTPL
 • การบัญชีวันซื้อขายหรือการบัญชีวันชำระ ( Trade date VS settlement date accounting )
 • การจัดประเภทรายการใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงิน

ส่วนที่ 2 : การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

 • เน้น concept พื้นฐานเพื่อให้ผู้ฟังทั่วไปเข้าใจและใช้สอบ CPA โดยไม่ละเอียดเท่ากับการปฏิบัติงานจริงของสถานบันการเงินและธนาคาร
 • สอนการคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตตาม TFRS 9 ทั้งวิธีการทั่วไป วิธีการอย่างง่าย พร้อมข้อสังเกตเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกิจการทั่วไป(ที่ไม่ใช่ธนาคารและสถาบันการเงิน) และไม่ลงรายละเอียดเรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อกำเนิด
 • ขยายความ EAD LGD และ PD
 • รู้จักสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ
 • ตัวอย่างการคำนวณผลการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์การเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธี Amortized cost
 • ตัวอย่างการคำนวณผลการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์การเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธี FVOCI
 • ตัวอย่างการคำนวณผลการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์ด้วยวิธี provision matrix

ส่วนที่ 3 : อนุพันธ์และการป้องกันความเสี่ยง (Derivatives and hedge accounting)

 • ทำความรู้จักอนุพันธ์อย่างง่าย เช่น สัญญาฟอร์เวิร์ดเงินตราต่างประเทศ และ plain-vanilla interest rate SWAP
 • เงื่อนไขการเป็นการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Qualified hedge accounting)
 • แยกความแตกต่างระหว่าง Cash Flow Hedge และ Fair Value Hedge
 • ไม่ลงรายละเอียดเรื่อง net investment hedge
 • ตัวอย่างการบันทึกบัญชีกรณีเข้าเงื่อนไขการบัญชีป้องกันความเสี่ยง -สินทรัพย์/หนี้สินที่รับรู้ในงบการเงินแล้ว (IRS SWAP)
 • ตัวอย่างการบันทึกบัญชีกรณีเข้าเงื่อนไขการบัญชีป้องกันความเสี่ยง – Unrecognized commitment firm (FX Forward contract)

หมายเหตุ :เนื้อหาของ IFRS 9 version นี้ยังไม่รวมรายละเอียดเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ ไม่ครอบคลุมเรื่องการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินของกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (TFRS7) และการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (TFRIC 16)

Available 3  unit 8h 00m

งบการเงินรวม

แยกให้ออกระหว่าง Associates และ JV
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (Associates)
วิธีการบันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้เสียหมายถึงอะไร
หากวันที่เข้าซื้อมูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่มอบให้สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับ จะปฏิบัติเช่นไร
วิธีการคำนวณส่วนแบ่งกำไรเมื่อเราซื้อ บ.ย่อย หรือ บ.ร่วม ขณะที่มูลค่าตามบัญชีไม่เท่ากับมูลค่ายุติธรรม
เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ
ข้อยกเว้นในการปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย
การด้อยค่าของค่าความนิยมในเงินลงทุนบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
เมื่อกิจการเลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
วิธีการปฏิบัติหลังรวมกิจการ
การรับรู้รายการด้วย วิธีการบัญชีแบบซื้อ (purchase method)
แนวคิดการจัดทำงบรวม
ตัวอย่างโจทย์ แบบไม่มีรายการค้าระหว่างกัน ( intercompany transaction)
การทำงบการเงินรวมภายหลังการรวมกิจการ
รายการระหว่างกัน
การขายสินค้าคงเหลือระหว่างกัน
การขาย PPE ระหว่างกัน
การขายที่ดินระหว่างกัน
การเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
สรุปการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียที่มีอำนาจควบคุม
การพิจารณาอำนาจควบคุมตาม TFRS 10

Available 4  unit 12h 09m

TAS 23 ต้นทุนการกู้ยืม

สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
การคำนวณต้นทุนการกู้ยืมสำหรับเงินกู้ที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
การคำนวณต้นทุนการกู้ยืมสำหรับเงินกู้ที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป
กรณีที่เงินกู้เพื่อการก่อสร้างถูกจ่ายให้ผู้รับเหมาในปีเดียว
กรณีการสร้างสินทรัพย์เกิดขึ้นต่อเนื่องเกิน 1 ปี
ระยะเวลาที่สามารถรวมต้นทุนกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนสินทรัพย์

Available 0.5  units 2h 00m

TFRS 16 สัญญาเช่า (เฉพาะฝั่งผู้เช่า)

การพิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวมีสัญญาเช่าเป็นองค์ประกอบหรือไม่
สอนการเปิดตาราง present value แบบต่างๆ
การบัญชีทางเลือกสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือ สัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำมูลค่าต่ำ
สัญญาเช่าที่บันทึกสิทธิการใช้สินทรัพย์ (Right of use)
ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้เช่า VS ต้นทุนเกี่ยวกับการออกแบบสินทรัพย์อ้างอิง
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหนี้สินเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญา (Contract amendment)
การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง (Remeasurement)
สัญญาขายและเช่ากลับคืน

 

Available 2  unit 6h 42m

TAS 12 ภาษีเงินได้
(*หมายเหตุ ผู้เรียนควรเรียนบทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และงบการเงินรวมมาก่อน)

ทำไมต้องมีวิธีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ตัวอย่างผลต่างถาวรที่ไม่ก่อให้เกิด DTA และ DTL
สรุปภาพรวมของความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชี และกำไรทางภาษี
ตัวอย่างรายการที่ปกติจะก่อให้เกิด DTA และ DTL
ข้อจำกัดในการตั้ง DTA
การด้อยค่าของ DTA
DTA  DTL ที่เกิดจากการรวมธุรกิจและเงินลงทุนในบริษัทร่วม
การคำนวณอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง (effective tax rate)
การนำเสนอข้อมูลและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

Available 1  unit 3h 17m

TAS 19 ผลประโยชน์พนักงาน

ประเภทของผลประโยชน์พนักงาน
การลงบัญชีของ ผลประโยชน์ระยะสั้นสำหรับพนักงาน
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้ (defined contribution )
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ (defined benefit plan )
คำนวณ PBO ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย
เมื่อไหร่จึงจะสามารถเลิกรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน?
ต้นทุนบริการในอดีต
ผลกำไร ขาดทุน จากการจ่ายชำระผลประโยชน์
มูลค่ายุติธรรมของโครงการผลประโยชน์
ค่าใช้จ่าย (expense) ที่เกิดจากผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณที่กิจการต้องรับรู้ มีอะไรบ้าง
ตัวอย่างการลงบัญชี
การเปิดเผยข้อมูล
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ผลประโยชน์จากการเลิกจ้าง (Severance Pay)

Available 1  unit 2h 36m

TAS 02 สินค้าคงเหลือและแม่บทการบัญชี
(*หมายเหตุ ผู้เรียนควรเรียนบทประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นมาก่อน)

ราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
การลงบัญชีตามวิธีสิ้นงวด Periodic
การลงบัญชีตามวิธีต่อเนื่อง perpetual
การประมาณราคาทุนของสินค้าคงเหลือตามวิธีกำไรขั้นต้น
การคำนวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ Lower of cost or NRV
การเปิดเผยข้อมูล

ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
(*หมายเหตุ ผู้เรียนควรเรียนบทประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นมาก่อน)

Available 1  unit 2h 03m

TAS 37 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
(*หมายเหตุ ผู้เรียนควรเรียนบทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มาก่อน)

ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ตัวอย่างเพื่อความเข้าใจเรื่องภาระผูกพันในปัจจุบันที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต (present obligation)
เราควรรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยมูลค่าเท่าไหร่ ?
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่สร้างภาระ
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการปรับโครงสร้าง
การเปิดเผยข้อมูล

Available 1  unit 2h 11m

TFRS6 การสำรวจและการประเมินค่าทรัพยากรแร่

ข้อปฏิบัติสำหรับกิจการที่เลือกบันทึกรายจ่ายที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเป็นสินทรัพย์
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและการเมินค่า
ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
การเปิดเผยข้อมูล

Available 0.5  unit 1h

TFRS20 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน

การจัดประเภทต้นทุนการเปิดหน้าดิน
มูลค่าเริ่มแรกที่กิจการจะต้องรับรู้
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ
ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ

Available 0.25  unit 35m

TSIC32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เว็บไซด์

การระบุต้นทุนที่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

Available 0.25  unit 21m

ตะลุยโจทย์

ปรนัย 31 ข้อ

Available 1  unit 3h 30m

การเรียงลำดับบทเรียนที่แนะนำ
 1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน + อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 3. การด้อยค่าของสินทรัพย์
 4. สัญญาเช่า (ฝั่งผู้เช่า)
 5. ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
 6. สินค้าคงเหลือ แม่บทการบัญชี
 7. เครื่องมือทางการเงิน
 8. งบการเงินรวม
 9. ภาษีเงินได้
 10. ผลประโยชน์พนักงาน
 11. ต้นทุนการกู้ยืม
 12. การสำรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
 13. ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
 14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เว็บไซต์
 15. ตะลุยโจทย์